Diensten

Met het klimmen der jaren maken mensen zich zorgen over veel persoonlijke aangelegenheden. Wie gaat er voor mij zorgen, is er te zijner tijd een opname in een zorginstelling noodzakelijk, wat gebeurt er met mijn vermogen en hoe laat ik dat zo goed mogelijk vererven?

Maar ook voor jongere mensen is het van belang om over dit soort zaken na te denken, niet iedereen heeft een kring van personen om zich heen die dergelijke belangen kunnen behartigen op een wijze waarop u dat zou willen.

Voor al deze zaken kunt u uiteraard bij Status Estate Planning terecht. Ons kantoor is gespecialiseerd in erfrecht. Dit omvat o.a. het volgende:

Estate Planning

Hierbij gaat het om vermogensoverdracht aan een volgende generatie of andere erfgenamen, zoals bijvoorbeeld goede doelen. Daarbij kunnen zo nodig beschermingsmaatregelen getroffen worden danwel belastingbesparende structuren worden opgezet. Het gaat er om dat er op een juiste wijze belasting wordt bespaard, maar ook dat uw nalatenschap overeenkomstig uw wensen op de juiste wijze bij de beoogde erfgenamen terecht komt.

Het kan hierbij gaan om uw nalatenschap, maar ook om schenkingen.

De wensen van onze cliënten zijn steeds verschillend, geen casus is hetzelfde.

Wij combineren betrokkenheid met juridische en fiscale kennis.

Huwelijkse voorwaarden

Een belangrijk onderdeel van estate planning is de eventuele aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden. Om die reden komt dit bij de bespreking van estate planning vrijwel altijd aan de orde. In sommige gevallen is het verstandig om de huwelijkse voorwaarden aan te passen of helemaal op te heffen.

Een veel voorkomende situatie is dat in het verleden huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt met het oog op bijv. een onderneming of vermogen dat niet in een algehele gemeenschap van goederen terecht mocht komen, maar dat dergelijke huwelijkse voorwaarden niet zijn nageleefd. Juist ook in deze complexe gevallen kunnen wij u adviseren.

Samenlevingsovereenkomsten

Ook een samenlevingsovereenkomst kan belangrijke invloed hebben op uw estate planning. Met name in die situaties dat er eerdere relaties zijn geweest of in het geval er kinderen zijn.

Het is van belang om bij een bestaande samenlevingsovereenkomst deze te integreren in de estate planning, danwel indien er nog niet eerder een samenlevingscontract is gemaakt, deze alsnog op te stellen.

Denk hierbij aan uw pensioen of aan de door u gezamenlijk bewoonde woning.

Begeleiding echtscheidingen

Status Estate Planning kan u gedurende de gehele procedure begeleiden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat de situatie gecompliceerder wordt dan strikt noodzakelijk. Status kan één van de beide partners bijstaan, maar ook beiden. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk om alle zaken in harmonie te regelen. Status zorgt er bovendien voor dat de kosten binnen de perken blijven.

Testamenten

In een testament wordt vastgelegd wat na er na uw overlijden met uw vermogen gebeurt. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Indien uw wensen anders zijn dat wat de wet bepaalt, is het beter om over een testament na te denken en hieromtrent actie te ondernemen. Ook kunt u in een testament laten vastleggen welke persoon er na uw overlijden de zaken zal afhandelen, de zogenoemde executeur.

Als u al eens een testament hebt laten opstellen, is het met het oog op gewijzigde omstandigheden en gewijzigde wetgeving verstandig om met enige regelmaat, bijv. om de vijf jaar, uw testament te laten checken. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Levenstestamenten

In een levenstestament kan worden vastgelegd wat er moet gebeuren als u tijdelijk of voor langere tijd niet meer in staat bent uw eigen wil te bepalen. Voor die gevallen kunt u een of meerdere personen die uw vertrouwen hebben, de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. Het gaat hierbij om medische wensen, persoonlijke belangen, zakelijke belangen en administratieve zaken.

Het is mogelijk om Status Estate Planning in te schakelen als uw levensexecuteur. Samen met u stellen we dan vast wat uw wensen hiervoor zijn. Mocht u later (tijdelijk) niet meer in staat zijn uw belangen te behartigen, dan zullen wij dat alsnog conform uw wensen doen.

Optreden als executeur

Na een overlijden komt er niet alleen rouwverwerking op de erfgenamen af, maar ook moet er veel geregeld worden: organisatorische, administratieve en financiële zaken moeten geregeld worden. Ook het testament, als dat aanwezig is, moet worden uitgevoerd. Als er geen testament is moet de verdeling van de nalatenschap op grond van de wet plaatsvinden.

Voor het afhandelen van een nalatenschap kan een executeur worden benoemd.

Hierbij is het veelal van belang dat de executeur juridische, financiële en en fiscale kennis heeft, maar vooral ook dat de hij of zij onafhankelijk is en goed overweg kan met alle erfgenamen. Wrijving en spanningen tussen de erfgenamen kunnen dan mogelijk voorkomen, of tenminste geminimaliseerd worden. Geen onbelangrijk item veelal.

Status Estate Planning kan worden ingeschakeld als adviseur of executeur. Hierbij bespreken we samen het testament, bepalen in overleg hoe de verdeling zal plaatsvinden en zorgen voor de volledige afwikkeling daarvan.

Advies, begeleiding en ondersteuning van executeurs en erfgenamen

Wanneer er in het testament een executeur benoemd is, komen er veel werkzaamheden op deze persoon af. Hier gaat veel tijd en aandacht in zitten, die hij of zij mogelijk niet heeft. Er kunnen zich bijzondere vragen of situaties voordoen of er kunnen problemen zijn met de erfgenamen onderling waarbij het goed is om een deskundige, onafhankelijke partij in te schakelen. Natuurlijk is het ook mogelijk om de executeur hierbij terzijde te staan of een deel van zijn of haar werkzaamheden over te nemen, geheel afhankelijk van uw wensen.

Als er geen executeur is benoemd, dan zullen de erfgenamen gezamenlijk voor de afhandeling van de nalatenschap moeten zorgen. Door middel van een volmacht kunnen zij een van hen of een derde hiertoe machtigen. Ook hierin kunnen wij u adviseren en indien gewenst als gevolmachtigde optreden.

Nalatenschapsafwikkeling

Ons kantoor heeft ruime ervaring in de complete afwikkeling van nalatenschappen, vanaf de uitvaart en de ontruiming van de woning tot aan de eindverdeling van de nalatenschap. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een bepaald onderdeel of enkele onderdelen van de nalatenschap door ons te laten behandelen.

Als voorafgaande aan het overlijden de zaken niet of onvoldoende geregeld zijn, neemt de kans op problemen tussen de erfgenamen veelal sterk toe. Men dient er dan in goed overleg uit te komen; juist dan kan het zeer nuttig zijn om een externe, onafhankelijke deskundige in te schakelen om tot een verdeling tussen alle erfgenamen te komen.

Ingeval er sprake is van woonhuizen of andere onroerende zaken, zijn wij ook in staat u alle werkzaamheden uit handen te nemen. Wij hebben hiervoor de benodigde kennis en ervaring in huis. Of het nu gaat om ontruiming en verkoop van de woning of welke andere vraag dan ook, wij hebben bijna altijd een bevredigende oplossing waarbij er veelal ook nog kosten bespaard kunnen worden, danwel een hogere opbrengst.

Tot slot

Het is niet strikt noodzakelijk om al uw wensen al in kaart te hebben, wanneer u een afspraak met ons maakt. Vaak zien wij dat cliënten wel hun zaken willen regelen, maar nog niet goed weten op welke wijze en niet weten welke grenzen de wet daarvoor geeft. We beginnen dan met die zaken weg te strepen die u in ieder geval niet wilt. Binnen het speelveld van de juridische en fiscale mogelijkheden gaan we dan samen met u aan de slag om toch tot voor u bevredigende oplossing te komen. Onze kracht ligt in het persoonlijke contact en oplossingen op maat.